SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K.

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K.. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Loombard.pl, Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu Loombard.pl.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

 

ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Loombard.pl Spółka z o.o. Sp. K.  z siedzibą we Wrocławiu, 52-214 Wrocław, ul. Brylantowa 24,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer 0000513594, NIP: 8992755182.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@loombard.pl.

 

GROMADZONE DANE
Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, login i hasło.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K., wykonania zawartej przez Państwa z Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K., a także wykonania ciążących na Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K.  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K.  umowy o świadczenie usług oferowanych przez Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K. działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Loombard.pl Sp. z o.o. Sp. K.  ciążącego na Loombard.pl Sp. z o.o. Sp K.  obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

 

Wniosek o Udostępnienie Danych Osobowych

Wniosek o Usunięcie Przeniesienie Poprawienie Ograniecznie przetwarzania Danych Osobowych